Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

společnosti Markéta Skipalová, IČ 03087409, se sídlem Úvoz 425/59, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném na: Živnostenský úřad města Brna

 

Společnost Markéta Skipalová je autorizovaným prodejcem konopných mastí společnosti CanabisFactoryProduct s.r.o., vyráběných podle originální receptury z konopného pylu s příměsí ostatních léčivých bylin. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-obchudek.com, jehož je společnost Markéta Skipalová provozovatelem.

 

I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.10.2016 a v souladu s ust.§1751z.č. 89/2012 Sb. upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaném na jeho webových stránkách umístěných na internetové adrese www.e-obchudek.com. Řídí se jimi pouze právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem a tedy konečným zákazníkem. Nevztahují se tedy na obchodní případy, kdy je kupujícím osoba, která objednává zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy se zbožím dále obchoduje. Tyto obchodní případy řeší prodávající dle individuálně sjednaných podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží, které je nabízeno prostřednictvím jeho internetového obchodu, zejména pokud bude mít za to, že objednatelem zboží není spotřebitel.

 

II.

POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

Kupující si vybere zboží v internetovém katalogu prodávajícího umístěného na internetových stránkách obchodu a toto zboží vloží do košíku. Zboží může objednávat bez registrace, nebo s registrací. Dále pak vybere způsob platby a způsob dodání zboží. Než kupující učiní závaznou objednávku, má možnost si zkontrolovat veškeré zadané údaje, zjistit a opravit případné chyby. Závaznou objednávku kupující učiní zasláním objednávkového emailu, kde vyplní zejména své jméno, příjmení, adresu, telefon a email. Tato objednávka je závazným návrhem kupujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím a zavazuje kupujícího k zaplacení objednaného zboží. Ze strany prodávajícího poté kupující obdrží potvrzující email. Kupující má právo odvolat svůj návrh na uzavření smlouvy bez vynaložení jakýchkoliv nákladů až do okamžiku odeslání zboží ze strany prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem. Za akceptaci návrhu ze strany prodávajícího se považuje odeslání potvrzujícího e-mailu kupujícímu. Tímto okamžikem vzniká smlouva. Objednávka kupujícího je jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího není přístupna jiným subjektům. Smlouvu je možno uzavřít i prostřednictvím telefonu, kde kupující nahlásí výše uvedené kontaktní údaje. Kupující souhlasí s komunikací prostřednictvím telefonu a emailu, přičemž náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí sám.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

 

III.

CENA A JEJÍ ÚHRADA, PŘEPRAVA A DODÁNÍ

Cena výrobku je uvedena v internetovém katalogu a je konečná. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Zde uvedená cena však nezahrnuje náklady na dopravu, které jsou stanoveny v závislosti na způsobu dopravy zvolené kupujícím. Kupní cenu může kupující uhradit v hotovosti při odběru na výdejním místě na adrese: Heršpická 813/5, 63900 Brno nebo bankovním převodem na účet prodávajícího č.ú. 1552384019/3030,

či dobírkou. Náklady na poštovné nese kupující.

Cena dopravy je uvedena na internetových stránkách v oddílu Doprava a platba“.

Kupující je povinen převzít dodané zboží a při jeho převzetí zkontrolovat neporušenost obalu. V případě jakýchkoliv závad je povinen kontaktovat neprodleně prodávajícího. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zboží mu bylo dodáno

v pořádku a na jakékoliv pozdější reklamace porušenosti obalu nebude brán zřetel.

 

 

IV.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu v téže lhůtě odesláno prostřednictvím emailu nebo na adresu prodávajícího. Přílohou těchto obchodních podmínek je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který může kupující pro tento účel použít. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se smlouva od počátku. Zboží musí být prodávajícímu vráceno ve lhůtě 14 dnů, ve stavu, v jakém bylo odebráno. Případné dárky poskytnuté ze strany prodávajícího v souvislosti s odběrem zboží jsou poskytovány na základě darovací smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím s rozvazující podmínkou, kterou je odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen obdržený dárek odeslat spolu se zbožím zpět prodávajícímu. Pokud si tento dárek ponechá, bude to chápáno jak bezdůvodné obohacení ze strany kupujícího na úkor prodávajícího a prodávající pak bude mít právo na vrácení bezdůvodného obohacení v penězích v obvyklé ceně dárku.

Prodávající vrátí kupujícímu bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který mu prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající peněžní prostředky kupujícímu nevrátí dříve, než mu bude zboží řádně a včas doručeno.

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v případě zboží dodaného v uzavřeném obalu, které kupující z uzavřeného obalu vyňal a z hygienických důvodů není možno toto zboží vrátit.

Náklady spojené s navrácením zboží si hradí kupující sám.

  

 

IV.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.

Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem

k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady, na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, popřípadě má právo odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu

z kupní ceny.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaký nárok si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u prodávajícího na adrese sídla Úvoz 425/59, 602 00 Brno a to i písemně, popřípadě se lze dohodnout s prodávajícím telefonicky na tel.č.720 752 135. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

V.

JINÁ UJEDNÁNÍ

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy ve smyslu ust.§ 1826 odst. 1 písm.e) z.č. 89/2012 Sb.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust.§ 1765 odst.2 z.č. 89/2012 Sb.

V případě, že kupující požaduje specifické plnění (množství, vlastnosti výrobku apod.) je prodávající oprávněn požadovat zálohu.

 

 

Spokojenost kupujícícho s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty zasíláme kupujícímu pokaždé, když u nás nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícímu dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

 

VI.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu s výše uvedeným zákonem. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže nebo za podmínky, že získá dobrovolný souhlas uživatele, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího.Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku, může být využita k zasílání obchodních sdělení prodávajícího s nabídkou obdobného výrobku.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

 

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

V Brně dne 19.10.2021

Markéta Skipalová

 

 

Příloha:

VzorovyFormularRroOdstoupeniOdSmlouvy

E-obchudek.com - Podmínky ochrany osobních údajů

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.